Netijeli iş

Hakykatçy Gurbandurdy Durdygulyýewiň ruhuna bagyşlaýaryn.

Netijeli boldy olaryň işi,
para çukuryna ýykdylar ili,
iň ilki ýokary okuwdan başlap,
ýazylmadyk kanun boldy ahyrda
iň ýokary baha goýmak iň pese,
indi gelnen ýeri öwýärler üýşüp,
hem döwýärler dönük diýip,
iki-ýeke giden bolsa iňkise.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020