Göreş meýdany

Göreş meýdanyny gabanar göýdük,
göreşýänden, elbetde,
duşmanyň sanyna san ýetmez wagty,
üstesine göreşmän,
oýnun oýnap göreşýäniň,
tozan turzar uly ýolda,
görnüp, gaçyp, dilin, başyny çeýnäp,
merdiň meýdanyny gysganar namart,
ýekeje gün söweş sowudyn geýmän.

Gaç, çeke dur göýdüklerden başarsaň,
hemem eger-eger gowşaklyk sanma,
ýa ejizlik bilme duranyň uzak,
sen näme üçin sarp etmeli wagtyňy
ozaly özüne gurýana duzak?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020