Baýramym

Baýramsoltana

Oturyp bir çaýlaşaly, Baýramym,
Çaýlaşara adam tapylmaz munda;
Ýürek gyssa, aglaşaly, Baýramym,
Aglaşara adam tapylmaz munda.

Çagalara görkezmäli ýaşymyz,
Güleli ýalandan, ýaramyz ýapyp.
Il ýüzüne dik tutaly başymyz,
Hem süýşjek bolaly ýolumyz tapyp.

Biz boýun bolmadyk taýaga eglip,
Iller çekilende süýşmedik yza.
Bagyşlamaz bizi gul bolan begler,
Jyklap gören ýaly çökenin dyza.

Bizden görer hapa çümenin göýdük,
Çoruny ýuwmagyň tapman alajyn.
Özi awusyny pürküp bilmedik
Başgany küşgürer ýetirip pajyn.

Oturyp bir çaýlaşaly, Baýramym,
Şol öýdäki ýaly çyg gelsin çekgä.
Içden, sessiz aglaşaly, Baýramym,
Hem birek-birege bolaly tekge!

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024