Geň üýtgeşiklik

N.A.-dan ogurlanan goşgy

Her gezek hassamyz zynjyrdan boşap,
göz-gülban edende özüni dünýä,
tanyşlar, bilişler, ýat ilde duşan,
hatda dost bolanlar, duz iýip bile,
gülýärdiler däli ýaly jak-jaklap,
azyndan birki gün dymyp gezýärdik,
içimizden bir zat susduryp, saklap,
bu gezek näm boldy, bilmedik, walla,
gynanç bildirdiler gülmäň deregne,
özüň ýetiş, özüň gora, jan alla?!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019