Tamamlanan gurluşyk

Terror döwletini gurdular üýşüp,
bir bölegi aktiw örän,
çala ümleneni salyp sanawa,
ilki işden kowup derhal,
türmä basyp gaty gitse,
bir bölegi aram işjeň,
öz nepini bilip diňe,
alyp bolýan ýerden alyp,
ýolup bolýan ýerden ýolup,
talap talap bolýanlary,
garamaýak diýilýän,
garawsyzy öldürip,
has köp boldy passiw hemem agressiw,
ylalaşyp terror bilen,
özüne dahylsyz ýaly,
oturdy sesini çykarman, busup,
ýok edildi pitneçiler,
eger el astynda galsa,
ozal kim bolanam bolsa,
tamam boldy gurluşyk,
ulanmaga taýýar desga,
indi hemme gorkuda,
KGB ýa NKWD, parhy ýok,
para alýan prokurorlar,
kazy-kelan, ministr,
ýa-da wise-premýerler,
parlamentiň başlygy,
deputatlar, diplomatlar,
başbakana çenli iň bir goragly,
terror döwletinde özün aldaýar,
gün-günden güýçlenip dowly.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020