Halallar tiresi

Halallar tiresi başdan-aýaga,
kimi görseň garalawçy, özi ak,
tämiz, bir gyrada durupdyr mydam,
ulus iliň eli hapa batanda,
ýa milletiň dili hapa batanda,
hudaýdan daş düşüp, ýolundan azyp,
diňleseň, hä berseň, bir abat kişi,
düzüw kişi ýokdur töwerek-daşda,
gaçsaň başyň alyp, ýurduňdan çykyp,
yzyňdan hat ýazar: "Pylany pylan,
pylanydan ägä bolgun, başarsaň
tagamda tabakdaş bolmagyn alsa..."
Otursaň hem ýazsaň hersi bir eser,
çygylmak gerek däl ýok zady toslap.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020