Aýypmy ýa arman?

Adam özi hakda gürrüň berýärkä
ýüzükleri bilen hiç kişide ýok,
belki-de gözýaşy talanan iliň,
ýa atlary bilen, sowgat berlen kän,
ala-böle saýlap, ýeke özüne,
sebäbin aňmaga gerek däl bilim,
ýa-da diplom, gyzyl daşly,
näme diýip bolar zaýalap sözi,
aýypmy ýa arman ýagty jahanda,
adamyň özüni görmese gözi?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020