Içiňdäki ýaranjaň

Sen içiňde tankytçyny öldürme,
aladasyz bolmak üçin,
yzagalak döwlet ýaly,
öz sözi ýok dogry, düzüw,
başgaň sözün çekip-çydap bilmeýän,
sen içiňde ýaranjaňy heläkle,
hiç döwürde hak iş üçin ölmeýän,
el çarpyşma onuň bilen,
ör turup açyk ýalana,
sebäbi bu, siňe baksaň,
tango tansyn etmek bolar,
haýal ölüm bilen çykyp dalana.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020