Ahyrky netije

Halysyny aýagasty etdiler,
ogry-jümri gelse nirden,
atyny etdiler ogryň oýnagy,
a itlerin öldürýärler açlykdan,
eýeleri bilen, başyn egmese,
öýlerini ýykyp, düzläp,
gözel ili çökerdiler dyzyna,
ogurlanýan orun bilen
wezipe berip ýüzläp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019