Il we lider

Saýlaw, seçgä tarap ýarym,
bir ädim ätmedik iliň,
ýa ätmejek bäri-bärde,
galan ojak ýaly öçüp,
ýa bilmeýän saýlaw näme,
ýa-da biljek bolmaýan hiç,
ýa deňinden geçip giden bireýýäm,
sowulmaly ýeri görmän,
saýlanan lideri bolmaz,
başyn goýjak ili üçin,
bellärler oňa başlygy,
hiç ulalyp oňalmajak,
ömür bolup galjak kiçik,
iň köwegi, akly biçik,
götermek üçin däl ýerden,
basmak üçin halky aşak,
hem saklajak soňuna çen.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019