O şahyrlar

O şahyrlar, bu şahyrlar,
partiýanyň waspyn edip,
setirleriň arasynda,
arkasynda bolmanda,
bir zatlary diýjek bolup çalyşdy,
galjak boldy şahyr bolup azajyk,
gara basyp gijelerne,
golsuz arza ýazýan galamdaşlarnyň
dary bolman jüýjelerne,
diri galsa, şükür etdi,
ýazyp, hapa batyp gitdi.

O şahyrlar, bu şahyrlar,
hem partiýa, hemem haka
gulluk etjek boldular,
agyr-ýeňil ýaşadylar, öldüler,
indi setirleri, kän güzap beren,
siňe baksaň, gan görünen süýt bolup,
daş ýa kesek bolýar mazarlaryna,
ýa okaman geçmeli sen sowulyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019