Beýik döwür

Beýik döwür boldy, alla,
musulman bolsaň, walla,
garamaýak däl, elbetde,
şa bolsaň, şazada bolsaň,
ýa-da bolsaň premiýer,
prezident bolsaň eger,
saýlawlarda bäsleşeniň
dik depesi ýere deger,
bu ne diýmek, ömürlik,
özüňden soň ogul-gyzyň
dowam etmeli yzyň,
has anygy – işiňi,
geplejek bolanyň döwüp dişini,
arka diräp nökerlere imansyz,
ordenmidir medal bezän döşüni,
sebäbi nä, köşgi-eýwan,
ýerde jennet seniňki,
beýlekiler atly nany
kowalasyn pyýada,
arasynda üç ýaşyndan
on üçe çen gyzlary
ýanyp ölsün garybyň
garyp tünekden çykman,
işleýärkä eje-kaka
gara gijeler ýatman,
adalat, hakykat islese biri,
Nesimini dabanyndan soýulan,
öň bolan zat, ýatlama,
Jamal ýaly soýular;
beýik döwür boldy, alla,
musulman bolsaň, walla,
haka däl-de altyna,
pulla hormat goýular.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019