Surat

Isleg we reallyk

Adam ogly çyny bilen islese,
dünýe ýykylarmyş onuň aýagna,
açylarmyş gyýçak daşly diwarlar,
umman derýa, okeanlar serpilip,
ýol berermiş geçmäge,
ýeller ýelkenini doldurarmyş oň,
ýetirermiş menziline bir günde,
ýyllap ýetip bolmajak,
adam ogly çyny bilen islese,
iş ýokmuş edilmejek.

Onda näme biziň isleg bolmady?
Ýa biz enemize, çül-çaga eklän,
enelere ýüz müňläp,
atamyza, atalara ýüz müňläp,
bolşewikden gözi gorkan,
hemem okap, okadyp,
çykjak bolan gaflatdan,
gutarjak bolan ilin,
gol uzatjak bolmadykmy,
dilde bir söz, ýüreklerde başga zat,
isledikmi at, şöhrat,
ýany bilen uly pul,
aýallary ahlaksyz,
ýalanmydy ýananymyz, Ýaradan?
Adam ogly çyny bilen islese,
dünýe ýykylarmyş onuň aýagna,
açylarmyş gara daşly diwarlar,
biz näme üçin geçip bilmedik ondan,
öli, diri, indi dogjak çagany
goýduk yzda ýolumyza garadyp...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019