Surat

Başga bol

Başga bol sen ogrulardan,
ýalançydan hakykaty
bilýän, emma inkär edýän,
hemem öz ýoluna gidýän,
aňsadydyr diýip, belki,
emma kime aňsat ýa kyn,
soňy näme bu zatlaryň,
bilip bilmez hiç bir tilki,
hiç bir şagal ýa-da aýy;
başga bol sen ogrulardan,
berler ýaly dogryň paýy,
dürs oglanyň rysgal-haky,
ýeňil bolmajak ömür,
goý, başaran garalasyn,
çydamasa aklygyňa,
haklygyňa has beter,
gygyursyn ol diýip kömür;
başga bol sen tämizlerden,
gara gazan bolup, belki,
döşün tutup otlara,
ilin aç goýmajak bolan,
başga bol sen sowuklardan
ezilene, ejize,
hem öň giden bolsaň dolan!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019