Surat

Ýetilen ýer

Tebigat goparýar, zyňýar,
bir adam bol ýa-da agaç,
derýanyň boýunda biten,
berk durmasaň, ýapyşmasaň,
aýyrýar ýoldan ýaradan,
bir adam bol ýa-da köplük,
aňyrsy, gör, nirden gelýän,
ata-baba, neler ýapan,
öz-özüňe bolsaň gapan,
öz-özüňe bolsaň duzak,
çukur gazsaň özüň üçin,
hala dym, ha gürle uzak,
ýok edýär tebigat seni,
ýa üýtgedýär görnüşiňi,
esasy zat – kim sen şu gün,
hemem nirä barýaň haýdap,
ýa-da dursuň şol bir ýerde,
bolma diňe garaşýandan
bagta ýa-da betbagtlyga,
geler, alar diýip ajal,
bagtyňa git turup irden,
a agşam ýeten menziliň
gujagynda dynjyňy al!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019