Dil we el wezipesi

Dil nämä gerek millete,
gürlemejek bolsa eger,
ýa aýtmajak bolsa çynyn,
ýalan üçin berlenmi dil,
ýa-da eli çarpmak üçin,
onda-da diňe ýalana,
berdimikä taňry bize?
Men ozallar oýlanardym:
dil adamyň kalby, özi;
iki el berlen adama,
birleşip ýuwmaga ýüzi...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024