Dermansyz dert

O gün bir işsiz geldi,
milleti aljyranda
iş eden bolup baýan,
iýjek nany gaýgy däl,
gaýgy däl geýjegi-de,
bir gaýgysy semizlik,
hiç horlanyp bilmeýär,
indi öňki güýmenjesin
edinipdir baş pişe,
gybat edýär adam tapsa,
düşüniň-ä, nätsin bende,
ýaramasa başga işe?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024