Surat

Mesele türmede däl

Mesele türmä bassalar,
türmede otyrkaň däl,
açlykda däl, yzyňdan
gelen zady ogurladyp aç sakça,
sowukda däl, ogurladyp possunyň,
belki-de däl kemsitmede,
kanuny hakyňy ýatlatsaň gülüp,
mesele türmeden çykaňdan soňra,
sebäp her gün göreşmeli,
ýaşajak bolup azat,
hemem azatlykda türmede ýaly,
çykyp bilmän kemsitmeli çukurdan,
ýigrenip birlerin ýa gahar edip,
galmajak bolmaly dirikäň ölüp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019