Surat

Kim garadonly?

Gep Durdyda, Berdide däl,
däl Myratda, Jerende-de,
ýa-da Ogulgerekde.
Däl ol Muhammet, Alyda,
ýa-da Işangulyda,
meger, biziň özümizde,
bilelikde, elbetde,
bir adamda däl aýratyn,
bir, umumy niýetde,
päl-pikirde içdäki,
amatyna garaýan,
şondan, walla, kimi galdyr
bir basgançak ýokaryk,
haýal etmän balagyny çykarýar,
hemem diýýär: "Meniňki
iň gowusy, owadan!"
"Däl" diýibem gör, walla;
gep Çaryda, Bäşimde däl,
düşünmedik bolmalyň,
ýa düşünip, pesligmizi
atmalyň üstüne allaň...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019