Surat

Mä-ä...

Biri akyl satdy: "Besdir şu ýagdaý,
uruş ýok, gykylyk ýok!"
Beýlekisi diýdi: "Bolýa, gardaş, mä-ä!"
Üçünjisi diýdi: "Her günde uruş,
bu gün tapsak, ertir - gaýgy,
döwüm çörek üçin girýäs her derde!"
A dördünji hüňürdedi: "Elipbiýi öwrenmek,
kitap okan bolmak nämä gerekdi,
galjak bolsak şu ýerde?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019