Surat

Köpçüligiň saýlany

"Beýnidäki diwar" depderinden

Men diýen adamlar türmede galdy,
diri, öli – bellisi ýok.
Ne dogany, ogul-gyzy, aýaly
baryp bildi, görüp bildi, sorap bildi halyny,
dymdy dostlar, arkadaşlar, ildeşler,
dag edinen arkasyna olary,
azat wagty, azgyn wagty käsiniň,
biri diýdi has erbet, beter bolmasyn diýsem,
aýtsam eger içdäkini,
beýlekiniň ýüzi ýok, ynamy ýok aklyga,
ne döwletde, ne özünde, ne türmede galanda,
emma ilçilik ýene, birniň ogly, birniň gyzy,
ýene birniň aýaly,
dişin gysa-gysa ahyr
bir gün galdyrdy başyn,
bukulyp ýatanlar garaşdy susup:
“Nirä bararka soňy?
Hernä bizden sowa geçsin...”
Emma beýle bolmady,
baş galdyran basyldy,
galdyrmadyk has beter,
dowam etdi türme, terror,
soňy gelmän ýyllap, aýlap,
sebäbi köpçülik agzybir bolup,
ezilmegi aldy saýlap. 

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019