Surat

Ýürekdäki galam

"Beýnidäki diwar" depderinden

Meniň bir bölegim ogry-kezzaplar,
ak köýnekli, galstukly owadan,
kürsi alan ýetişip,
mamla diýdi, sessiz ili talaýan,
ylalaşdy olar bilen gep-sözsüz,
gözün ýumdy açgözlüge,
sebäp diýdi talanýanlar dymýarlar,
dymmak bolsa yrzalygy aňladýar,
eger olar alan bolsa kürsini
talardylar häzirki talaýany ýylgyryp,
diýmek, bu olara geregi, belki;
emma ikinji bölegim
garşy çykdy birinjä,
sebäbi talanýanlar,
ezilýänler ölýärdi,
gyrylýardy biruçdan,
gözlerinde armany,
hemem düşünip bilmän
bu nädip beýle boldy?
Megerem şu sorag meniň
ýüregime galam saldy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019