Surat

Adam bolup galmak

"Beýnidäki diwar" depderinden

Adam bolup galmak näme?
Adam bolan bolýanlar,
ýokarda ýa aşakda,
ýa gapdalda bir ýerlerde
käte göni, käte gyýa,
diňe aşak, ýokardan däl,
çar tarapdan topulanda,
el ýetirjek bolanynda,
dil ýetirjek bolanynda,
urjak bolanda ýüzüňe,
dürtjek bolanda gözüňe,
ýa-da ýöne iň bolmanda
durjak bolanda öňüňde,
geçirmeris diýip ýoldan,
adam bolup galmak, meger,
galmak şolar ýaly bolman.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019