Surat

Är keseli

"Beýnidäki diwar" depderinden

Birazajyk akyllyny goldamaň,
belki, ene-atasyndan,
birazajyk arassany goldamaň,
belki-de bar imany,
birazajyk sowatlyny goldamaň,
belki okan, düşünen,
birazajyk başga pikirli bolsa,
birazajyk durjak bolsa egilmän,
ýa agtarsa başga many,
başga maksat durmuşdan,
başgarak garasa dünýä,
eliňizi ogşamasa,
ýa-da çökmese dyzyna,
üstesine gözün sowman
gözüňize seretse,
a siz bolsaňyz beýik,
galmak isleseňiz baky,
dünýäni köwüş dek geýip,
birazajyk akylla,
birazajyk arassa
ege-eger ýol bermäň,
başarsaňyz ugradyň
jähennemiň teýine,
sebäp özüne jähennem,
çagasyna jähennem,
agtygyna jähennem
isleýänleň köpüsi
şuny edýär öňden bäri,
hem özüni hasaplaýar
döwletiň däl, dünýäň äri!

Berlin, aprel, 2017.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019