Surat

Ol ganyny hiç diňdirip bilmedi

"Beýnidäki diwar" depderinden

Ol ganyny hiç diňdirip bilmedi,
özüniň däl, ruhunyň, elbetde.
Saran sargylary gara gan boldy,
çalşyrlan letdeler boldy bir petde.

Ahyr diýdi besdir, näziň çekjek däl,
ruhunyň gany diňdi şobada.
Şondan öň dünýesi köwşi dek dardy,
birden giňäp gitdi Ýer diýlen ada.

Pahyr, özün bilip, başyny sypap,
ruhuny özi igleden eken.
Adam aglak bolsa, pil bolar peşe,
tersine bolanda gazyk bor tiken...

Berlin, aprel, 2017.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019