Surat

Olar kanun goraýarlar

"Beýnidäki diwar" depderinden

Olar kanun goraýarlar,
emmaki ony bozýan,
nämüçindir, azalmaýar,
ýöne bu bir mesele däl,
problema däl asla,
belki, gowy biznes üçin,
sebäp kanun köp bozulsa
düşewünt-de köpelýär,
ýaşap bolýar adam ýaly,
kiçi jaýdan ula göçüp.

Olar kanun goraýarlar,
dogry, güýçlä garap bolmaýar göni,
basýarlar milletiň ejiz, egsigin,
kanun bozsa, dagy näme edip bor?
Geçdi iliň üçden biri türmeden,
esasy zat saklanmaly sistema,
aýallary çümüp galdy altyna,
çagalary okaýarlar,
gorar ýaly erteki gün ýetişip,
sorajakdan neden, näme?

Berlin, aprel, 2017.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019