Şu gün we ertir

Meniň ejem ölüp biler,
ýüregini tutup bir gün,
çünki ogly gaçgak, giden;
meniň kakam öldüriler ölmänkä,
döwlet terrory astynda,
kgb kowup işinden...

Men alysda ölüp,
dirilip her gün,
bu dünýede dowzahy
görüp, bilip ýaşaryn,
sen begenip bilersiň,
at çapyp bilersiň ata-babamyň
ýurdun gorap gan döken,
başyn goýan ýaýlasynda,
a men bahyl ýa betpäl,
emma bilýäs ikimizem,
şu gün senlik bolsa-da,
ertir, taryh senlik däl!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019