Çukur gazyjylar

Olar gowy gördüler
türmebaşyň çukuryn,
iki metr çuňlukda däl,
bir jesedi gömer ýaly,
belki-de ýüz, müň metrlik,
tutuş ile niýetlenen,
şeýle gowy gördi olar
türmebaşyň çukuryn,
gazyşdylar ýaltanman,
hem ýaryşyp özara,
pillerini ýalpyldadyp,
ellerine tüýkürip,
arman-irmän gije-gündiz,
bir-birini iter ýaly,
ýeňseden ýa döşünden,
berer ýaly depesinden
çykjak bolan ýeseriň,
çagajygym galdy diýip yzymda,
ýa-da garyp ejesini görmäge
synanyşmaz ýaly içine düşen,
çuň boldukça begenip,
olar gowy gördüler
türmebaşyň çukuryn,
tä özleri düşýänçä
hiç saklanyp bilmediler,
diýip bilmediler durup,
nämüçin gazýarys munça?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019