O ýaşuly, aksakallar

O ýaşuly, aksakallar
çarpanda nä elini,
ýalan söze bolar-bolmaz,
atanda nä çal başlaryn talaňa,
munuň üçin ýer ýykylmaz, gök inmez,
bäş-üç sany öý ýykylar diýmeseň,
bäş-üç sany bäbek aç öler çyrlap,
bäş-üç sany gelin sergezdan bolar,
bäş-üç sany ýigit nähak basylar,
ýene bäş-üç oglan okuwsyz galar,
işsiz galar, gör, ýene-de nijeme,
bäş-üç sany haky diýjek bolanlar,
bäş-üç sany ilim diýip dikelen,
ilki dyza, soňra aýaga galyp,
aýak üste durjak bolan on oglan,
ýa türmede, ýa-da uzak sürgünde,
her günde ýüz gezek ölüp-direlip,
ejem öldi diýip aglap,
kakam öldi diýip aglap,
dünýä gelen günün iň uly ýalňyş,
iň ullakan hata saýmasa, aman;
o ýaşuly, aksakallar
çarpanda nä elini,
ýalan söze bolar-bolmaz,
hem ikilik edende nä
dogan iline uly,
bolan bolmak üçin ýalan ýaşuly,
ýalan aksakgal ýa-da
sala salynýan adam,
hiç zat bolmaz, ynanyň,
diňe ýarym milýon türmeden geçer,
ýa neşeden gider şonça,
ýene şonça gaçar daşa,
a yzda galanlar ýaşuly bolar,
hem ezene alkyş okap gygyrar:
"Ýok, sen ölme, uzak ýaşa!"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019