Köne goşgy

Kalbym öýüne müňzeme,
atamam bolsaň, açmasam;
urma işigin, dyzama,
diwardan suwag gaçmasyn.

Enemem bolsaň, jigerim,
gygyrma daşardan maňa;
özüm ýagaryn, diňerin,
ezilmek berlendir saňa.

Aga-ini bol, parhy näme,
kalbym söýesin sarsdyrma;
belki, öýde ýokduryn men,
Sen gapymy urup durma.

Halanymam bolsaň, janym,
işigne kesek üýşürip,
kalbym öýün, gorananym,
açma kesegin süýşürip.

Daýanma gara güýjüňe,
han-da bolsaň, şa-da bolsaň;
gyssama, bolma tijejek,
sokulma geda-da bolsaň.

Kalbym öýüne dykylma,
ha jenap bol, hala hanym;
gelme, sekime ýykylma,
kalp öýümi halamanyň.

Men ol öýi harabadan,
gandan geçip bina etdim;
gaçyp şowhun-dabaradan,
jandan geçip bina etdim.

Zor bilen gelinýän ýer däl,
hem gelinýän ýer däl zerli;
gurdum ony ýerler sermäp,
ýer-gök arasyndan gerlip.

Men öň açyp goýdum ony,
ýat-ýakyna, çem gelene;
aýtdym kalbym aýdymyny,
soň gelene, öň gelene.

Mähirden suwap suwagyn,
Söýgi garyp saman ýerne;
çaýdym ýüzümiň tuwagyn,
Duýgy garyp daman ýerne.

Dostumam bolsaň owaldan,
dost ýoluny dowam etmän;
kalbym öýüne sowulma,
ýykylaňsoň ýatlap, entäp.

Kalbym öýüne müňzemäň,
ýok biliň göwnäp açmasam,
işigin urmaň, dyzamaň,
söýeden suwag gaçmasyn!

Aşgabat, 1997.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020