Ýatana uzatma goluň

Gör, näçe güpürdi boldy,
gör, näçe, tapyrdy boldy,
oýandy oýanjak, turjak,
kim gaçdy, kim boldy durjak,
duran ýerinde direnip,
ýa-da gorap bolman özün,
başgalary depip pesi,
depä çykdy ýumup gözün.

Eger şindem ýatan bolsa,
eşitmedik bolsa gohy,
ýa-da ýatan bolýan bolsa,
ýa dilinden kireý isläp,
diýmese bir gerek sözi,
goý, ol iň ýakynyň bolsun,
boljak bolma görýän gözi!

Baş-başa-da, jan-janaka,
neden her ýatana eli
gan-der bolup uzatmaly,
ýa-da galdyrmaly ýerden;
göter ýa-da goldama sen,
eger özi islemese,
gutulmaz hiç kimse şerden.

Gygyrma sese bat berip,
yralama her ýatany,
ýa-da ýatan bolýany,
goý, ol ýatsyn ýatan bolup,
bolsa, turana ber malyň,
ýatana uzatma goluň!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019