Haçana çen?

Injili iňlis diline terjime edeni üçin ýazgarylan William Tyndale jeza meýdanynda toba etmekden boýun gaçyryp: “Hudaý, Angliýanyň patyşasynyň gözlerini aç” diýip gygyrypdyr.

Ýüz ýyl geçip, mamla çykýar,
Jeza berlip öldürlen är;
Gep diňe bir adamda däl,
Giňi ýüz ýyl tesdirýär dar.

Ýagtyny tesdirýär tümlük,
Agy gara heläk edýär;
Köplük azaşýar ümürde,
Öňe diýip, yza gidýär.

Şondan onuň çyrasyny
Öçürjek kän üfläp, ýykyp;
Ýüp oklajak azlyk oňa,
Gitmäge çukurdan çykyp.

Hiç bir adam garaňkyda
Oturjak däl güni ýaşyp;
Emma haçana çen millet
Geler çyna asyr aşyp?

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019