Ogurlanan ynam

Bolşewik, kommunist, eli ýaragly,
alla, hudaý ýok diýýärkä hemleli,
ýok edende ele ýarag alany,
ýa dilinde berjekleri gaýtawul,
ynanmazdym, bardyr diýip bir hasap,
bolup bilsem biri lal-jim susanyň,
hemem özün ýok darlardan asanyň...

Soňra öňki ateistler birleşip,
metjit gurup, hajy bolup imanly,
üstesine gelip dini, gany bir,
iş adamy, ilçi, alym... daşardan
bar diýdiler alla, hudaý, ant içip,
talanýarka gözel ýurdum günortan,
ynanyp bilmedim, imandan geçip.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021