Seniň borjuň

Sen öz ýürekdäki niýetiň sözle,
öz-özüň ýigrenme sözüňi iýip,
beýniňde bişiren pikiriň gizläp,
saklama ertire, sataryn diýip,
çünki ilden özüň gowy görmediň,
diňe özüň üçin ýer sermemediň,
emma iliň eşitmese, bilmese,
ýa eşitmek islemese,
ýa eşidip düşünmese,
ýa düşünip diňlemese, gelmese,
bu seniň günäň däl, aýybyň däl ýa,
sen öz ýürekdäki pyglyňy sözle,
soň saňa dahylsyz aglaýan, gülýän.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020