Ýüreksiz tireler

Ýüregi bolmasa adamyň eger,
at başynyň gürrüňi däl, elbetde,
taýçanagyň başy ýaly bolmanda,
ýa-da owlak-guzyň kellesi ýaly,
garaşma sen ondan dogruçyl gepe,
ýa gürrüňe, gerek wagty edilýän,
garaşma sen ondan goldaw, goraga,
rehime, şepagata hiç haçan,
duzuň iýip, gatnaşsa-da saçakly,
başyň dikkä dogan, garyndaş bolup,
dostuň bolup, kärdeş, pikirdeş bolup,
aragyň başynda, börek başynda,
şirin-şeker gürlänine seretme,
arslan bolup arlanyna seretme,
gaçar adam senden, namart hökümet,
tor guranda, özi düşmejek ýaly,
ýüregi bolmasa, tireler şere
odun daşar, özi bişmejek ýaly.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024