Kadasyzlyk

Ýaşkaň kada-kanunyň
"k" harpy hem ýok ýerde,
hamala, kanun bar ýaly,
kada bar dek oýlanýaň,
pikir etjek bolýarsyň,
diýjek bolýarsyň sözüň,
emma soň, ýaş çene baryp,
görýäň kada-kanundan
"k" harpy bar ýerde hem
adamlar kanun ýok ýaly,
kada ýok dek ýaşaýar,
çeke durýar kemsidilen,
haky iýlen bendeden,
iki-ýeke bolsa-da
ýeňsesini gaşaýan,
şeýdip kadasyzlyk öwrülýär kada,
hiç kadadan çykmasy ýok,
hemem hiç bir kada sygmaz dünýäde.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019