Türşek hakykaty

Olara hiç dahyly ýok bu işiň,
ýa-da bu sözleriň, meniň derdim bu.
Ilkiler kyn düşdi çekmek, götermek,
meger indi gündelik ýük gerdende...

Ilkiler diýerdim bu nämä gerek,
ýaş başyňa dünýäň derdin götermek?
Soň seretsem hudaý soraman berýär:
kime näme - gawun-garpyz ýa gürmek.

Ilki waharmanyň gämigi ýaly,
begendiren iki gulak gämikler,
türşek bolup çykýar-da soň,
gülýär seni pitikläp...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019