Gideniň yzynda

Adam diri wagty, aýatda wagty
her kim ony öz arşynda ölçeýär,
hasaplaýar ownuk-uşak,
ýa-da iri kemçiligin, ýetmezin,
eýle diýýär, beýle diýýär özüçe,
beýikligin görmeýär,
ýa kemter garaýar eden işine,
meger, şeýdip özem bilmän
başga birin ynjydýar,
içinden edip güman,
pikir-oýlary bilen,
emma adam ölenden soň
için tutup oýlanýar,
gidene diläp iman,
adam boljak bolýar nebir,
öz-özüni, kemçiligin derňeýär,
şeýdip başlanýar jebir;
özi adam bolan adam
giden bendäň yzynda
görmedik ýa ozal kembaha garan
işlerini ykrar edýär,
diri mahalynda edişi ýaly,
ol eýle, bu beýle diýmän..

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019