Göreş meselesi

"Ýekäniň çaňy çykmaz." Türkmen nakyly

Göreş birniň meselesi bolmaýar,
käte göreşse-de diňe birleri,
iki, ýeke bolup müň garşysynda,
döşlerini tutup, ýagmyr deý güllä,
beýlekiler ýatyp, garaşyp yzda,
näden-näme bolar diýip yşyklap,
ýorgan aşagyndan çykaryp kelle.

Göreş birniň meselesi bolmaýar,
onda-da adalat üçin,
hakykat üçin göreş,
pul üçin däl, mal üçin däl,
ýa-da wezipe üçin,
şöhrat üçin ýalandan,
diňe galplyk bilen gazanyp bolýan,
saklap bolýan birneme,
ili çykaryp sandan.

Göreş birniň meselesi bolmaýar,
çünki birniň çaňy çykmaz, çyksa-da
suw seperler ol çaňa,
göreş birniň meselesi bolanda,
"haýyn" diýer döwlet oňa.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019