"Dogan" sözi

"Dogan" sözi niçik eziz,
niçik gözel eşidilýär,
hatda bilmezden diýseler,
ýüzlenseler gardaş kibi,
adyň dile gelmän ýa-da
eý görüp, syýasat üçin,
dogan ýaly ýylgyrsalar,
bir zatlar bolýar ýürekde,
beýniň-başyň ýumşaýar,
açylýar ýüzüň-de, belki,
göwnüňe nur inýär biraz,
çünki dogan bir ýatgyda ýatany,
bir atadan, bir eneden öneni,
bir ojakda ösenleri aňladýar,
paýlaşyp bir döwüm nany,
aňlatmaýar ertesi
duşman boljagy asla,
bir-birege töhmet atjak,
ýarag çekjek göni ýa-da arkadan,
dökjek bir-biregiň ganyn,
ýat-keseki adamlary,
diňe özüni bilip;
"dogan" sözi niçik eziz,
bolman bolsa diňe ölüp...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020