Surat

Ýol hasraty

"Adam ýykylanyny bilse, aýak üstüne galar." Alexis Carrel

Atdan düşürseler, agdarsalar ýa,
üzeňňiňi kesip, jylawlap atyň,
atsalar kirşenli ýola,
agzyň-burnuň gumdan dolsa,
üsti-başyň kirşen bolsa,
iň esasy akyl-huşuň,
başyň-beýniň gurşan bolsa,
a atyňy Artygyň
aty ýaly alsalar,
eýerinem bermän hatda,
ýöne sen düşünmeseň,
bilmeseň näme bolanyn,
nämeleriň özgerenin, üýtgänin
hiç aňmasaň aty kimiň münýänin,
görmeseň ýüzüni jylaw tutýanyň,
debsäp aýaklaryň ýatan ýeriňden,
galgadyp gamçyňy saga hem sola,
barýan diýseň iň öňden,
ne haýpyň geler özüňe,
ne-de haýpyň geler ýola.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019