Surat

Sürlen ýere gözüm gidýär

Sürlen ýere gözüm gidýär şeýle bir,
hemem güýzlük ekinlere;
olar üçin gyşyň, garyň gamy ýok,
bir uransoň kökün ýere.

Käşgä, diýýän, adam özüni sürüp,
bajak-bajak edip, taşlap bilsedi;
hemem her gyş aklyk alyp ak gardan,
ýaz glende bir gaýgysyz gülsedi.

Sürlen ýere gözüm gidýär, nädeýin,
adam özün sürüp bilmeýär ýer deý;
ol alaçsyz adam-adam oýnaýar,
hemem gara ýüzne çekýär ak perde...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019