Jedel etme

Jedel edip, ýeňjek bolma adamy,
agzyňy deňeme şerden
şetdaly iýjek bolýana,
ýa gepden gözleme gazanç,
ýykylana eger-eger, hiç haçan
"Diýmedimmi?" diýme bolsaňam mamla,
jedel edip ýeňme adamy hergiz,
işiň bilen ýeň,
ömrüň boýy, soňky demiňe çenli
göreş işiň bilen ynanan, uýan,
jeňňi-jedel üçin ýoluňdan galma.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019