Käbirleri

Käbirleri "ilim" diýip,
çyny bilen ili üçin göreşýär,
käbirleri ynanmaýar iline,
hemem "ilim" diýýäne,
bakýar oňa bakan ýaly hamala
il gözüne selle, mesi geýýäne.

Käbirleri "ilim" diýip,
çyny bilen özi üçin göreşýär,
käbirleri ynanmaýar iline,
hemem diňe öz bähbidin bilýäne,
emma sesin çykarmaýar hiç haçan
ýa diýjek bolmaýar "edýäniň näme?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019