Soňy görünmeýän açlyk

Adam aýtdy:

“Sowet döwründe garny doýsa, gözi doýman ulalan nesil ölüp gutarsa, soňky gelýän nesiller beýle açgöz bolmaz, gowy döwlet gurarlar diýýärdik. Emma soňkular olardanam aç, bisowat ulalmaly boldy. Sebäbi sowet döwründäki açlyk, bisowatlyk, para-peşgeş we ýalançylyk medeniýeti garaşsyzlyk diýilýäne hem böküp geçdi. Dogry, ýaşlaryň içinde garny doýan, gowy okanlar hem boldy. Ýöne olar az, akly ýeteni daşary ýurtlara gaçdy we gaçýar. Sebäbi dursalar tutuljaklaryny, ýok ediljeklerini gaty gowy bilýärler.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024