Ýaranmak kynçylygy

Adam aýtdy:

"Ýer-ýurduny gorap ölen ildeşlerimi ýatlap, bilinýän bir gyrgynçylygyň ýyl dönüminde kiçiräk makala ýazdym. Soň eşitdim, beýleki tireleriň käbir wekilleri halamandyr: “Öz tiresini beýgeltjek bolýar” diýip, ýeňsämden gürrüň edipdir. Soň beýleki bir tiräniň ýer-ýurduny gorap gyrlan senesi geldi, ýene kiçiräk makala ýazdym. Ýene halamandyrlar: "Özüni beýgeltjek bolýar” diýipdiler.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024