Içden iýýän kaýyllyk

Adam aýtdy:

“Käbir ýurtlarda enesinden aýrylyp ýa eneleri bilen ýoluň gyrasyna, tokaýa taşlanan güjüklere, pişiklere hossar çykyp, olary naharlap, ýuwup-ardyp, öýüne ýygnaýan adamlar bar, bizde öz köçede galan garyndaşlaryňa, olaryň ýetim galan çagalaryna hossarlyk etmek kyn. Sebäbi döwlet ärleri bütin halky onlarça ýyllap köçä taşlap, diňe talaňçylyk bilen meşgul bolanda, öz başyňy çarasaň, gündelik çöregiňi tapyp bilseň kaýyl bolýarsyň.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024