Adamlar we çekirtgeler

Adam aýtdy:

“Men adamlary çekirtge sürüsine deňejek däl, sebäbi olaryň içinde salyhatly, saýlanyp duranlary hem bolýar. Emma Karel Çapekde şeýleräk bir pikire gabat geldim: "Çekirtgeler tebigy betbagtçylyk, emma olar ýekelikde düýpden gorkunç däl. Bu samsyklar babatynda hem edil şeýle.” Ýatladýaryn, bu Karel Çapegiň pikiri, meniňki däl. Eger bu pikiri gaýtalap, samsyklaryň akylyny kemsiden bolsam, bagyşlasynlar.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024