Surat

Peslik ýaryşy

Adam aýtdy:

"Birleri iň jogapkärçilikli wezipeleri eýeläp, şol ýerde öz derejelerini görkezse, öz halkyny mümkin boldugyça, tä ölýänçä ýa wezipesini ýitirýänçä yza çekse, beýlekileri şol wezipelere ýetip bilmän ýa ýetjek bolanda büdräp, ýokardan ýykylyp, soň öz pesliklerini görkezse, goý, diýýän, aýdýan zatlary başga-başga bolaýsyn, olary synladygyňça, aralaryndaky tapawudyň gaty azdygyna göz ýetirýärsiň. Özüni düzüw saýýan bozuga, beýik saýýan pese, nähili ýagdaýa düşse-de, beýle meňzemejek bolmalymyka diýýärdim, emma käbirleri il-ýurdy dünýä wejera etmekde, pesden-pese düşüp, halkyny peseltmekde özara ýaryşýana meňzeýär.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023