Faşistleriň tarapyndaky uruş

Adam aýtdy:

"Sosial mediada käte iki setirde birki sany roman okan ýaly bolýarsyň. Şu gün biri “putinçiler ýigrimi ýyllap uruş sözüni käkälediler, haçanda ol başlanda adamlar “bä, ahyry başlandy” diýip, uludan dem aldylar, hiç kim oňa faşistleriň tarapynda bolup girendigi hakynda pikir etmedi” diýip ýazdy. Beýleki biri bolsa: “1939-njy ýylyň sentýabrynda, Ikinji jahan urşy başlanda, olaryň ata-babalary hem urşa faşistleriň tarapynda bolup giripdiler” diýip ýazdy.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024